முன்னுதாரணத்தை இழக்கலாமா இன்ஃபோசிஸ்?

நமக்கு அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அதிகார வர்க்கத்தால் தொல்லை இல்லை. ஆனால் நம்முடைய தனிப்பட்ட சாதனைகள்...

Read More